Akidah

Fatwa Tentang Ajaran Haji Ghazali Bin Othman

Tarikh Keputusan: 
15 Sep, 1995
Keputusan: 
 
(1) Ajaran Haji Ghazali bin Othman didapati menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Oleh yang demikian, umat Islam dilarang mengamalkan ajaran itu.

(2) Orang-orang Islam yang telah mengambil ijazah dan mengamalkan ajaran Haji Ghazali bin Othman di mana-mana jua berada hendaklah segera bertaubat serta memohon keampunan kepada ALLAH Subhanahu Wata"alla.

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
28 Sep, 1995
Nombor Rujukan: 
JAI.Sel.8014/7 Jilid IV; P.U.S
Akta/Enakmen: 
Sel.P.U.33

Fatwa Tentang Ajaran Martabat Tujuh Pimpinan Hamzah Bin Embi

Tarikh Keputusan: 
25 Oct, 1995
Keputusan: 
 
(1) Ajaran Martabat Tujuh yang diajar oleh Hamzah Bin Embi didapati menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Oleh yang demikian, umat Islam dilarang mengamalkan ajaran itu.

(2) Orang-orang Islam yang telah menerima ijazah dan mengamalkan Martabat Tujuh yang diajar oleh Hamzah Bin Embi di mana-mana jua berada hendaklah meninggalkan dan segera bertaubat serta memohon keampunan kepada ALLAH Subhanahu Wata"alla.

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
7 Dec, 1994
Nombor Rujukan: 
[JAI.Sel.8014/7 Jilid V; P.U.S
Akta/Enakmen: 
Sel.P.U.53.

Fatwa Tentang Aurad Ismailiah Ajaran Mahmud Bin Haji Abd Rahman

Tarikh Keputusan: 
25 Oct, 1995
Keputusan: 
 
(1) Ajaran Aurad Ismailiah yang diajar oleh Mahmud bin Abd.Rahman didapati menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Oleh yang demikian, umat Islam dilarang mengamalkan ajaran itu.

(2) Orang-orang Islam yang telah menerima ijazah dan mengamalkan Aurad Ismailiah yang diajar oleh Mahmud bin Abd.Rahman di mana-mana jua berada hendaklah meninggalkan dan segera bertaubat serta memohon keampunan kepada ALLAH Subhanahu Wata"alla.

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
23 Nov, 1995
Nombor Rujukan: 
[JAI.Sel.8014/7 Jilid IV; P.U.
Akta/Enakmen: 
Sel.P.U.48.

Fatwa Tentang Tarikat Zikrullah Hasan Anak Rimau Dan Ayah Pin

Tarikh Keputusan: 
19 Oct, 1995
Keputusan: 
 
(1) Ajaran Tarikat Zikrullah Hasan Anak Rimau dan Ayah Pin didapati menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Oleh yang demikian, umat Islam dilarang mengamalkan ajaran itu.

(2) Orang-orang Islam, di mana-mana jua berada, yang telah mengambil ijazah dan mengamalkan ajaran Tarikat Zikrullah Hasan Anak Rimau dan Ayah Pin hendaklah meninggalkan ajaran itu dan segera bertaubat serta memohon keampunan kepada ALLAH Subhanahu Wata'alla.

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
23 Nov, 1995
Nombor Rujukan: 
JAI.Sel.8014/7 Jilid IV; P.U.S
Akta/Enakmen: 
Sel.P.U.45.

Fatwa Tentang Ilmu Tajali Ahmad Laksamana (Hakikat Insan)

Tarikh Keputusan: 
19 Oct, 1995
Keputusan: 
(1) Ilmu Tajali atau Ilmu Hakikat Insan ajaran Ahmad Laksamana dan-

(a) buku 'Hakikat Insan' yang di tulis oleh Haji Ahmad Laksamana;

(b) buku 'Rahsia Mengenal Diri' yang ditulis oleh Ustaz Hal Azwan;

(c) buku-

(i) ' Rahsia Hakikat Insan'; dan

(ii) ' Cara Mengenal Diri'" yang ditulis oleh Imam Al-Soouti

didapati mengandungi ajaran-ajaran yang meragukan dan bercanggah dengan ajaran Islam. Oleh yang demikian, orang-orang Islam dilarang menyebarkan, mengajar, belajar dan mengamalkan ajaran itu.

(2) Orang-orang Islam, di mana-mana jua berada,yang telah belajar dan mengamalkan ajaran Ilmu Tajali atau Ilmu Hakikat Insan ajaran Ahmad Laksamana hendaklah meninggalkan ajaran itu dan segera bertaubat serta memohon keampunan kepada ALLAH Subhanahu Wata"alla.

(3) Orang-orang Islam tidak boleh menjual, mengedar, membeli atau memiliki buku-buku yang tersebut dalam perenggan (1)

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
23 Nov, 1995
Nombor Rujukan: 
JAI.Sel8014/7Jld4;P.USelAGM/7
Akta/Enakmen: 
Sel.P.U.44.

Fatwa Tentang Ajaran Jahar Bin Dumin (Ilmu Hakikat)

Tarikh Keputusan: 
25 Sep, 1995
Keputusan: 
 
(1) Ajaran Jahar bin Dumin (Ilmu Hakikat) didapati menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Oleh yang demikian, umat Islam dilarang mengamalkan ajaran itu.

(2) Orang-orang Islam yang telah belajar dan mengamalkan ajaran Jahar bin Dumin di mana-mana jua berada hendaklah segera bertaubat serta memohon keampunan kepada ALLAH Subhanahu Wata'alla.

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
23 Nov, 1995
Nombor Rujukan: 
JAI.Sel.8014/7 Jilid IV; P.U.S
Akta/Enakmen: 
Sel.P.U. 47.

Pindaan Fatwa Tentang Fahaman Dan Ajaran Yang Dipegang Oleh Kumpulan Al-Arqam Pimpinan Haji Ashaari Muhammad

Tarikh Keputusan: 
9 Aug, 1994
Keputusan: 
A. Bahawa:
(a) Buku yang bertajuk 'Aurad Muhammadiah Pegangan Darul Arqam sekaligus menjawab tuduhan ' yang ditulis oleh ustaz Ashaari Muhammad; dan

(b) 'Manaqib ( Riwayat hidup ) Sheikh Muhammad bin Abdullah as Suhaimi' yang ditulis oleh Mohamad Taha as-Suhaimi.

Didapati kedua-dua buku dan manaqib tersebut di atas mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman yang bertentangan dengan akidah dan syariah Islamiah serta boleh mengeliru dan menyesatkan masyarakat Islam. Oleh yang demikian kedua-dua buku dan manaqib tersebut adalah diharamkan.

B. Bahawa kumpulan Darul Arqam atau al-Alqam yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman yang terkandung dalam buku bertajuk Aurad Muhammadiah Pegangan Darul Arqam sekaligus menjawab tuduhan dan Kitab Manaqib (Riwayat Hidup) Sheikh Muhammad bin Abdullah as-Suhaimi adalah diharamkan.

C. Bahawa pengharaman ini meliputi :

(a) apa-apa variasi, versi, bentuk atau cabang mana-mana ajaran yang tersbut dalam butiran (A) dan termasuklah apa-apa pegangan ideology atau falsafah atau apa-apa kumpulan atau sistem amalan dan penunaian yang merangkumi bahawa tujuannya atau salah satu daripada tujuan-tujuannya ialah pencapaian pengajaran kebatinan, perlindungan kebatinan atau kewujudan kebatinan; iaitu suatu pegangan, ideologi, falsafah atau kumpulan atau sistem amalan atau penuaian yang tidak diakui dan bertentangan dengan syariat Islam dan pegangan Ahli Sunnah Waljamaah;

(b) apa-apa jua bahan publisiti kumpulan Darul Arqam atau Al Arqam, termasuk mana-mana terbitan, ertinya apa-apa bahan termasuklah suatu gambar, gambarfoto, poster, rajah, surat edaran,glansar filem,iklan di akhbar dan apa-apa bentuk iklan lain yang bertujuan untuk memberikan publisiti kepada terbitan tersebut, yang berkaitan dengan ajaran-ajaran atau pegangan pegangan di butiran (A);

(c) apa-apa terbitan ertinya apa-apa buku, majalah, pamplet, risalah atau apa-apa bahan bacaan lain, sama ada dicetak, ditaip, ditulis tangan atau dikeluarkan dengan apa-apa cara lain, dan apa apa bentuk keluaran ulangannya; dan termasuklah apa-apa filem iaitu sebuah wayang gambar, pita rakaman atau rekod, walau bagaimanapun jua dibuat, daripada suatu imej berdasarkan penglihatan yang mana adaah sebuah rekod yang mampu digunakan sebagai suatu alat untuk menayangkan rangkaian itu sebagai suatu gambar bergerak; rakaman audio iaitu apa-apa bahan termasuk piring piring hitam, fotografi, pita-pita rakaman, cakera laser dan cakera padat yang mana dirakamkan rakaman suara manusia untuk dibaca, dilihat atau didengar yang berkaitan dengan ajaran-ajaran atau pegangan-pegangan di butiran (A).

D. Oleh itu, orang Islam dilarang mengamalkan ajaran pegangan dan fahaman kumpulan Darul Arqam atau Al-Arqam, menjadi ahli, mengetuai, memimpin, memberikan ceramah, mengadakan kelas pendidikan dan pembelajaran, mengadakan aktiviti-aktiviti ekonomi, sosial, program persembahan kesenian dan kebudayaan dan aktiviti aktiviti lain yang bertujuan untuk menghidupkan dan mengembangkan kumpulan ini.

Orang-orang Islam adalah juga dilarang memiliki, menyimpan, mencetak, menjual termasuk mengedarkan filem, rakaman audio, pamplet, buku-buku, majalah atau apa-apa terbitan, risalah dan apa apa dokumen; menggunakan sebarang bentuk lambing, rajah atau tanda tanda yang boleh dikaitkan dengan Kumpulan Darul Arqam atau Al Arqam pada mana-mana harta alih atau tak alih.

E. Dan semua pihak dilarang memberikan kemudahan dan membantunya.
 

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
11 Aug, 1994
Nombor Rujukan: 
JAI.Sel.8014/7Jld3;P.U.Sel2780
Akta/Enakmen: 
Sel.P.U.105.

Fatwa Tentang Tarikat Mufarridiah Ajaran Syeikh Makmun Bin Yahya

Tarikh Keputusan: 
25 Oct, 1995
Keputusan: 
 
(1) Tarikat Mufarridiah yang diajar oleh Syeikh Makmun bin Yahya didapati menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Oleh yang demikian, umat Islam dilarang mengamalkan ajaran itu.

(2) Orang-orang Islam yang telah mengambil ijazah dan mengamalkan Tarikat Mufarridiah yang diajar oleh Syeikh Makmun bin Yahya di mana-mana jua berada hendaklah meninggalkannya dan segera bertaubat serta memohon keampunan kepada ALLAH Subhanahu Wata"alla.

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
23 Nov, 1995
Nombor Rujukan: 
JAI.Sel.8014/7 Jilid IV; P.U.S
Akta/Enakmen: 
Sel.P.U.49.

Pindaan Fatwa Tentang Ajaran Ahmadiah/Qadiani

Tarikh Keputusan: 
29 Aug, 1999
Keputusan: 
 
Memandangkan mana-mana orang yang telah menganuti ajaran Qadiani telah menjadi murtad (keluar dari Agama Islam),akibatnya dari segi Hukum syara' dan Undang-Undang Sivil ialah :-

(a) Perkahwinan orang tersebut boleh dibubarkan dengan pengesahan Mahkamah Syariah mengikut seksyen 46 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 1984;

(b) Orang tersebut tidak boleh menjadi wali dalam akad nikah anak perempuannya;

(c) Orang tersebut tidak boleh mewarisi harta peninggalan kerabat kerabat Muslimnya; dan

(d) Orang tersebut tidak berhak untuk mendapatkan apa-apa keistimewaan yang diperuntukkan kepada orang Melayu di bawah Perlembangaan Persekutuan dan Undang-Undang Negeri dan sekiranya hak-hak tersebut telah diberi, dinikmati atau diperolehi oleh orang tersebut, ia hendaklah terhenti dari berkuatkuasa dan bolehlah dilucut, ditarik balik dan dibatalkan, mengikut ,mana berkenaan, oleh pihak berkuasa yang berkaitan.
 

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
17 Aug, 2001
Nombor Rujukan: 
MUFTI. Sel. 500-2; PU. Sel. AG

Fatwa Tentang Ajaran Mohd Nordin Bin Putih

Tarikh Keputusan: 
15 Sep, 1995
Keputusan: 
 
(1) Ajaran Mohd Nordin bin Putih didapati menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Oleh yang demikian, umat Islam dilarang mengamalkan ajaran itu.

(2) Orang-orang Islam yang telah mengambil ijazah dan mengamalkan ajaran Mohd Nordin bin Putih di mana-mana jua berada hendaklah segera bertaubat serta memohon keampunan kepada ALLAH Subhanahu Wata"alla.

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
28 Sep, 1995
Nombor Rujukan: 
[JAI.Sel.8014/7 Jilid IV; P.U.
Akta/Enakmen: 
Sel.P.U.32.
Syndicate content