Akidah

Nas Atau Dalil Keupayaan Masuk Islam Dan Pemelukkan Agama Islam Oleh Kanak-kanak

Tarikh Keputusan: 
25 Nov, 1989
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Jawatankuasa perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah diminta untuk memberikan nas atau dalil berkenaan dengan kaifiat masuk Islam dan pemelukkan agama Islam oleh Kanak-kanak.

Maka Jawatankuasa perunding Hukum Syara'(Fatwa) telah diminta memberikan Fatwanya mengenai perkara tersebut.

Keputusan: 
 
1. Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah membincangkan perkara di atas dengan penuh teliti mengikut hukum yang muktabar di dalam Islam.

2. Mengikut Seksyen 67 dan 70, Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam 1989 menyebutkan :

Seksyen 67 - Bagi maksud bahagian ini, seorang yang bukan beragama Islam boleh memeluk agama Islam jika ia telah mencapai umur baligh mengikut hukum Syara' dan sempurna akal.

Seksyen 70 - Jika pada saat ia memeluk agama Islam seseorang muallaf samada lelaki atau perempuan, ada mempunyai anak kandungan yang belum mencapai umur baligh mengikut hukum syara', kanak-kanak itu adalah memeluk agama Islam pada saat yang sama.

3. Dan dihukumkan dengan Islam kanak-kanak dan orang gila yang lain daripada lakid kerana mengikut salah seorang daripada dua ibu bapanya.


(Rujuk kitab : Matlaul Badrin wal majmuk albahri, karangan AI-Abidil fakir Alfani Muhammad bin Ismail Daud Fatani, muka surat 132.

4. (1) Berdasarkan nas-nas yang tersebut di atas nyatalah tanda baligh bagi kanak-kanak adalah seperti berikut :
Genap umumya 15 tahun bagi kanak-kanak lelaki dan perempuan atau bermimpi keluar mani bagi kanak-kanak lelaki dan perempuan manakala ia telah berumur 9 tahun atau haidh bagi kanak-kanak perempuan apabila ia telah berumur 9 tahun.Tanda-tanda baligh tersebut adalah menunjukkan mereka telah mampu membuat pemilihan dan mampu melaksanakan perintah Allah.

(2) Manakala kanak-kanak kecil yang belum baligh apabila kedua ibubapanya atau salah seorang daripada keduanya memeluk agama Islam, maka ia dengan sendirinya mengikut Islam, kerana mendekatkan hubungan mereka.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Tarikat Tujuh (Martabat Tujuh) Yang Dibawa Oleh Hamzah Bin Embi

Tarikh Keputusan: 
15 Jun, 1993
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) teiah diminta untuk mengkaji berkenaan dengan aduan berkenaan dengan ajaran salah yang dibawa oleh Hamzah bin Embi yang dikenali dengan tarikat tujuh (martabat tujuh).

Maka pada 24 Zulhijjah 1413 bersamaan dengan 15 Jun 1993 Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah bersidang untuk mengeluarkan fatwa.

Keputusan: 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah membincangkan perkara di atas dengan penuh teliti mengikut hukurn yang muktabar didalarn Islam dan mengambil keputusan seperti berikut :

"Bahawa dengan ini Jawatankuasa perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor yang bersidang pada Hari Selasa, 24 Zulhijjah 1413H bersarnaan dengan 15 Jun 1993 telah membincangkan dengan panjang lebar hasil siasatan tariqat tersebut sebulat suara ahli yang hadir bersetuju :

Bahawa ajaran Tariqat Tujuh yang dibawa oleh Hamzah bin Embi dan pengikutnya adalah menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar dan pengajaran ilmu tauhidnya juga bercanggah dengan ilmu tauhid ahli Sunnah Wal-Jarnaah.

Alasannya ialah :


i. Guru Tariqat (Hamzah bin Embi) mengakui telah mendapat beberapa keistimewaan dari Allah dan boleh melihat alam ghaib (Kasyab).

ii. Membaca dua kalimah syahadah semasa bai'ah tidak boleh putus, jika putus bererti memisahkan zat Muhammad dengan zat Allah kerana zat Allah dan Muhammad itu satu.

iii. Dalam zikir yang keenam selawatnya sangat meragukan di mana zat Muhammad disamakan sifat ketuhanan.

iv. Membuat rajah-rajah kajian ilmu tauhid yang tidak ada dalam penafsiran para Ulama' tauhid ahli sunnah Wal Jamaah

v. Guru tariqat (Hamzah bin Embi tidak menunaikan sembahyang Jumaat kerana beranggapan dirinya lebih tinggi martabatnya daripada imam yang ada.

vi. Tempat bersuluk tidak boleh dikosongkan (ada penunggu) mereka boleh dikecualikan sembahayang Jumaat.

Oleh itu sesiapa yang mempelajari dan mengamalkan hendaklah ditinggalkan dan bertaubat kembali kepada ajaran Islam yang sebenar.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Ilmu Salah Yang Dibawa Oleh Tuan Haji Khahar Bin Haji Ahmad Jalal

Tarikh Keputusan: 
28 Mar, 1991
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah diminta untuk membincangkan perkara berkenaan dengan ajaran salah yang dibawa oleh Tuan Haji Khahar bin Ahmad Jalal. Setiausaha Jawatankuasa telah membuat laporan lengkap mengenai ajaran ini
Keputusan: 
 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah membahaskan dengan panjang lebar mengenai kesalahan-kesalahan tersebut dan dengan persetujuan semua ahli yang hadir jawatankuasa mengambil keputusan memfatwakan :

" Bahawasanya Haji Khahar bin Haji Ahmad Jalal telah membawa ajaran ilmu salah kerana telah menyeleweng daripada akidah dan hukum syariat Islamiyah yang sebenar dan telah membuat penghinaan kepada para ulama' yang muktabar "

Keterangan/Hujah: 
Laporan adalah seperti berikut :

Mukaddimah

Pengajaran ilmu salah ini dipelopori oleh Tuan Haji Khahar bin Haji Ahmad Jalal yang berpusat di No. 44. Kg. Kemensah, Hulu Klang.

Pusat Pengajaran

Pusat Pengajaran ajaran ilmu salah ini adalah di rumah Hj. Khahar iaitu di No. 44, Kg. Kemensah, Hulu Klang. Masa yang tetap bagi pengajian ialah pada tiap-tiap hari Jumaat, Pada hari itu pengikut-pengikutnya mereka berkumpul dan mengadakan pengajaran agama seperti membaca buku-buku tafsir atau mendengar ceramah-ceramah dari ketua-ketua kumpulan dan mengadakan perbincangan antara mereka. Aktiviti ini adalah sebagai ganti bagi mereka
menunaikan kewajipan sembahyang Jumaat.

Penyebaran pengajaran yang dibawanya terbuka luas kepada sesiapa yang ingin mengetahui dan di peringkat ini dia mengajar dengan menggunakan sebuah buku yang dikarang oleh beliau sendiri bertajuk

" AL-FURQAAN - PEMBEDA "

Karangan ini tanpa tiada mempunyai rujukan kepada mana-mana kitab Byang muktabar dan didapati bahawa isi-isi kandungan buku tersebut adalah bertentangan dengan kehendak Islam yang sebenar.

PENGAKUAN BELIAU SENDIRI DALAM MENYEBARKAN ILMU SALAH

Antara perkara-perkara yang disebarkan mengenai ilmu salah ini ialah :

1. Dia mengaku dirinya sebagai Rasul atau "Utusan Allah". Dia
mendakwa Rasul sentiasa ada di bumi untuk menyampaikan ilmu
Allah.
2. Dia mengaku menerima wahyu daripada Allah yang diturunkan di
Bukit Kemensah dan diturunkan dalam sepertimana dialami oleh
Rasulullah S.A.W.
3. Sembahyang lima waktu adalah tidak wajib. Pada dia "sembahyang" itu
memadai dengan membuat kebaikan dan menjauhkan dari perkara mungkar.
4. Dia tidak percayakan Al-Quran yang ada sekarang ini sebagai Al-Quran yang sebenarnya, Pada dia Al-Quran yang ada sekarang adalah sebagai catatan sahaja.
Al-Quran yang sebenarnya berada di atas langit iaitu di Luh Mahfuz.

5. Dia tidak percayakan Hadis. Pada dia hadis yang ada sekarang ini hanyalah rekaan manusia yang dibuat selepas wafat Rasullah S.A.W.
6. Orang Islam tidak perlu mengerjakan haji ke Mekah. Ibadah haji boleh dibuat di mana-mana di bumi Allah. Pada dia pergi ke Mekah dan ke Arab Saudi hanyalah untuk melihat kesan-kesan sejarah Rasulullah sahaja.
7. Dia mendakwaa ada mempunyai mukjizat. Mukjizat ini berlaku semasa beliau berada di Bukit Kemensah. Di peristiwa yang pertama. hari itu hari hujan tetapi dia tidak kena hujan. Di peristiwa yang kedua, pada hari panas tetapi dia tidak merasai panas.

AJARAN SALAH YANG DIDAPATI DALAM BUKU FURQAN "PEMBEDA"
YANG DlKARANG OLEH HAJI KHAHAR BIN HAJI AHMAD JALAL

Antaranya seperti berikut

1. Muka surat 12.

"Takrif apakah i tu Al-Quran"

" Al-Quran adalah pengetahuan Allah yang diturunkan melalui Malaikat Jibril
kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki di antara hambanya "

2. Muka surat 24

" Apakah itu Rasul"

" Rasul adalah menyampai ayat-ayatnya yang diturunkan kepada Nabi-nabi seperti menjelaskan ayat-ayatnya yang terang ".
"Rasul adalah seorang lelaki di antara manusia dan Jin. Rasul menjelaskan ayat-ayatnya serta hikmah dan AI-Kitab".
"Rasul meminpin kaumnya daripada kegelapan kekafiran kepada cahaya keimanan. Rasul tidak mengikut yang lain kecuali wahyu daripada Allah.Rasul-rasul tidak membezakan di antara rasul rasul dan nabi-nabi ".

" Rasul menyuruh menyembah Allah semata-mata. Dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu jua pun. Rasul diutus oleh Allah ke setiap negeri setiap bangsa. setiap kaum, setiap golongan, setiap zaman ".
" Rasul diutus oleh tuhannya menyampaikan ayat-ayatnya di dalam bahasa kaumnya sendiri "

3. Muka surat 28.

" Hukum-hukum terhadap RasuL (1) 5.2. perintah Surah "

* Menghadirkan diri terhadap majlis Rasul.

* Merendahkan suara di hadapan Rasul.

* Menjadikan Rasul sebagai pemimpin umat.

* Menerima Rasul sebagai perutusan daripada Allah.

* Membenarkan Rasul menerima wahyu daripada Allah (Islam).

* Membenarkan Rasul-rasul sebagai agama Allah serta menyebarkan kepada umat dan kaumnya.
* Meminta izin terlebih dahulu daripada Rasul jika ada sesuatu urusan atau hal ketika berada di dalam majlis Rasul "

4. Muka surat 29

" Apakah itu Nabi "

"Nabi menerima kitab daripada Allah iaitu Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran . Nabi adalah seorang manusia biasa yang diturunkan kepadanya sebuah kitab untuk seluruh manusia dan seluruh alam".
"Nabi adalah orang yang mula-mula menerima petunjuk atau kitab Allah dan yang menjadi Rasul dan ada yang tidak menjadi Rasul ".
" Nabi boleh menjadi Rasul, tetapi Rasul tidak boleh menjadi Nabi ".
" Nabi adalah contoh dan saksi bagi Rasul-Rasul dan orang yang beriman ".

"Nabi menjadi saksi kepada Rasul-rasul, sementara Rasul-Rasul menjadi saksi bagi kaumnya dan Allah menjadi saksi keseluruhannya "

5. Muka surat 31

" Apakah itu Hadis ".

"Hadis adalah kisah seorang yang menceritakan oleh orang lain kepada seseorang, kemudian keterangannya tersebut dicatatkan oleh orang lain. Umpamanya kisah tentang kehidupaan Nabi Muhammad iaitu cerita di atas cerita.

Keterangan tersebut bukanlah wahyu daripada Allah yang datang dari sisi Allah. ia adalah dari perkataan manusia biasa. Yang membuat keterangan tersebut iatu perawi-perawi tentang diri Nabi Muhammad S.A.W. Perawi-perawi itu bukanlah terdiri daripada Nabi-nabi atau rasul-rasul yang dilantik oleh Allah.

Hadis bukanlah pengetahuan daripada Allah, ia adalah mengikut pandangan atau pendengaran seseorang atau satu-satu kebenaran yang datangnya daripada sangkaan akal manusia. Ia bukanlah firman Allah.

Hadis-hadis tersebut adalah yang sebenarnya datang daripada sangkaan satu angan-angan kosong ahli-ahli kitab yang terdahulu. Ia bukanlah benar-benar kebenaran yang diyakini seperti Al-Quran atau kitab-kitab Allah. Hadis-hadis kebanyakannya membuat keterangan palsu terhadap Nabi Muhamamad S.A.W. ".

6. Muka surat 33

"Begitu juga kalau ditinjau dari semua sudut, hadis tersebut menimbulkan satu kesempitan atau kesusahan bagi
" Hadis-hadis juga mempunyai kaedah-kaedah yang sempit, fanatik. ortodoks, ekstrim, radikal, hipokrit dan negatif ".
"Pengikut-pengikut Musa. Isa dan Muhammad telah tertipu dengan urusan agama mereka mengikut sangkaa dan angan-angan kosong ahli-ahli kitab "
Sesungguhnya yang memecah belahkan agama itu terdiri daripada pengikut-pengikut Rasul. Mereka mengucapkan sesuatu yang mereka ketahui, contohnya seperti Imam Syafie, Maliki. Hanafi dan Hambali. Mereka tidak sependapat di antara satu sama lain. Contoh lain, sewaktu menunaikan fardhu haji ke Mekah Mazhab Syafie tidak bersesuaiaan dengan tempat tersebut, mazhab ini lebih cenderung dan paling sesuai di negara kita sekarang ini.

Sementara mazhab syafis menjadikan semua perkara sunat, suatu perkara yang difardhukan. Bagi Imam Syafie pula, pembahagian daripada sebahagian adalah
Sunat (disunatkan) .Contohnya mengambil wudhuk amat bertentangan sekali di antara kedua-dua pendapat tersebut, begitu juga ditinjau ibadat sembahyang, mempunyai pendapat yang berbeza. Contohnya, Imam Syafie mempunyai Usalli sedangkan Imam Maliki tidak dimulai dengan Usalli hanya dimulakan dengan Takbiratulihram.

7. Muka surat 35

" Beberapa contoh hadis iaitu berhala yang disembah oleh kebanyakkan manusia hari ini di antaranya Hadis Qudsi. Hadis Sahih. Hadis Mauduk. Hadis Dhaif, qias dan ijmak u1ama" . Sementara contoh ulama' yang menjadi ikutan hingga hari ini oleh kebanyakkan manusia ialah ulamak' musafirin. Ulama' Kafirin, ulama' musyirikin. Dalam keadaan begitu lahirlah berbagai-bagai tariqat di antaranya ijma' ulama' ahli sunnah wal jamaah. kadiriah, jibriah. muktazilah. samniah ahmadiah. muhammadiah. nas syabandi syiah, tabligh, arqam sunni dan taslim. Sementara kitab-kitab mereka terdiri daripada tauhid, fikah. tasauf. Tajul muluk. darul nafis, ya ulumuddin. kitab hakam clan berbagai-bagai lagi dan imam mereka pula ialah Syafie. Hanafi. Maliki, Hambali. Khomeinni, Mahdi. Bonjol dan Gulam Ahmad qadian".

8 . Muka surat 45

" 8.13 Tasbih dan Doa Kesyukuran
sewaktu sampai di Baitul Makmur "

"Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Sesungguhnya Dialah yang Maha melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang ".

8. Muka surat 52

"9.5 (1) 1stilah Solat "

" Istilah mendirikan solat di sisi Allah ialah mengembalikan diri kepada Allah iaitu tunduk patuh terhadap kebenaran dan petunjuknya serta perintah dan peraturan serta hukum-hukumnya untuk mengingatinya ".

10. Muka surat 52

" 9.5 (111) 1stilah Zakat "

" Iaitu melakukan apa-apa sahaja perkara yang baik pada diri sendiri terhadap orang lain. kerana mencari keredhaan Allah ".

11. Muka surat 54

" Sesungguhnya sembahyang itu amat berat bagi kamu, kecuali orang orang yang khusuk di antara kamu, jika ditinjau pada zaman inimkebaikan manusia tidak lagi menyembah Allah sebagaimana Nabi-nabi, Rasul-rasul dan orang yang beriman yang telah lalu menyembahNya "

12. Muka surat 55

" Begitu juga pengikut yang besar Nabi Muhammad S.A.W. tidak lagi mengikut sebagaimana baginda menyembah Allah serta beribadat kepadanya perkara tersebut amat ketara pada zaman ini, boleh dikatakan jelas di merata dunia sekarang ini ".

13. Muka surat 56

" 10.2 Istilah Kiblat Ke Baitullah

"Iaitu ertikata menyerah diri kepada Allah dengan hati yang suci murni memasuki agama Allah iaitu Islam"

14. Muka surat 66

" 10.29 Istilah telaga zam-zam

" Iaitu tentang akidah tauhid. dasar agama Allah orang-orang yang beriman tidak boleh menyekutukan Allah, rahmat dan rezeki serta petunjuk datang darinya ".

" 10.30 Istilah Iktikaf "

"Iaitu menghadirkan diri ke majlis rasul-rasul bagi mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan terhadap mereka, semoga hati mereka menjadi tunduk serta mendapat petunjuk "

15. Muka surat 68

" KUMPULAN PANl'UN DUA KERAT UNTUK RENUNGAN "

Barang siapa mengikut hadis
Mudah sahaja disesatkan iblis.

Sesiapa mengikut Mazhab
Pasti ia ditimpa azab.

Sesiapa mengikut tariqat
Pasti terikat dan sesat.

Sesiapa mengikut Ijmak ulama"
Pasti terjebak dalam semak.

Sesiapa mengikut qias
Nanti harta dan bini kena rampas.

Sesiapa mengikut Ahli Sunnah Wal-Jamaah
Ia menjadi pendusta dan bid'ah

16. Muka surat 69

Sesiapa mengikut Imam Syafie
pasti ia menginaya diri.

Sesiapa mengikut Imam Hanafi
Pasti ia bersesat hati.

Sesiapa mengikut Imam Maliki
Jadilah ia seperti agama Yahudi.

Demikianlah kesalahan-kesalahan terdapat di dalam buku beliau "
Al-Furqan "

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Ikrar Seseorang Yang Akan Murtad

Tarikh Keputusan: 
22 Jun, 1989
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Jawatankuasa perunding Hukum Syara' telah diminta untuk memberikan fatwa berkenaan dengan hukum ikrar seorang lelaki yang akan murtad sekiranya dia tidak dapat bernikah dengan perempuan yang diminatinya.
 
Keputusan: 
 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah membincangkan perkara di atas dengan penuh teliti mengikut hukum yang muktabar di dalam Islam dan keputusannya adalah seperti berikut :

"Ikrar seorang lelaki yang akan murtad jika tidak jadi bernikah dengan seorang perempuan yang diminatinya, hukumnya murtad pada ketika dia melafazkan ikrar tersebut. Oleh itu hendaklah dia bertaubat dan mengucap dua kalimah syahadat bagi memperbaharui Islamnya "

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Buku Bertajuk Tiang Ugama

Tarikh Keputusan: 
23 Aug, 1999
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Persoalan ini dikemukakan kepada Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor untuk mendapatkan penjelasan menganai buku bertajuk 'Tiang Agama'.
Keputusan: 
 
Ahli Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor dalam persidangannya yang bertarikh 23 Ogos 1999 telah membincangkan perkara di atas dan keputusannya adalah seperti berikut:

'Bahawasanya Jawatankuasa Fatwa yang bersidang pada 23 Ogos 1999 sebulat suara bersetuju memutuskan bahawa buku bertajuk 'Tiang Ugama' yang telah dikeluarkan oleh Pusat Dakwah, Kuala Lumpur adalah diharamkan kerana kandungan buku itu jelas bertentangan dengan prinsip akidah dan akhlak Islam'.

Keterangan/Hujah: 
 
LATAR BELAKANG

Bahagian Penyelidikan Jabatan agama Islam Selangor (JAIS) telah menerima buku ini dari orang awam yang tinggal di Shah Alam. Buku ini diletak di peti surat setiap penghuni rumah.

Berdasarkan kulit buku ini, ia diedarkan oleh Pusat Tarbiah. Mereka juga menyertakan alamat internet http://www.Islam.org/pillar/html,http://www.Mohamad.net/greatest/html dan email Shahadah 99 @ hotmail.com.

Buku ini mengandungi 35 halaman dan terbahagi kepada beberapa tajuk seperti Pendahuluan, Syahadah, Tunjang Akidah, Abu Hurairah, Berbagai Bentuk Syahadah Dalam Hadis, Siapakah Abu Hurairah? , Abu Hurairah Lawan Allah, Lafaz Kalimah Yang Sebenar, Tidak Boleh Membezakan antara Allah dan Rasul, dan banyak lagi

ASAS PERTIMBANGAN

Antara percanggahan dan penyelewengan yang terdapat dalam buku ini:

a) Mempertikaikan dua kalimah Syahadah yang dilafaz oleh pengikut Ahli sunnah wal Jamaah.

Muka surat 2-perenggan 5.

"tetapi yang sebenarnya syahadah kaum Sunnah ini melanggar ajaran Allah dan Rasulnya. Syahadah kaum Sunnah dikutuk kuat Allah dan Rasulullah".

b) Mendakwa orang Islam yang berpegang dan mengucapkan dua Kalimah syahadah kafir.

Muka surat 3-perenggan 2

"Syirik terjadi jika kita kaitkan atau sekutukan sesuatu dengan Allah. Misalnya meletakkan kalimah Muhammad sebelah kalimah Allah dalam rumah atau masjid-masjid"

c) Mendakwa pengikut Ahli sunnah Wal Jamaah mempertuhankan Nabi Muhammad.

Muka surat 11-perenggan 2.

"Begitu juga suku kaum Ahli Sunnah yang telah mempertuhankan Nabi Muhammad dengan meletakkan namanya dalam syahadah di sisi nama Allah"

d) Menghina Perawi Hadis dan Sahabat ulung Rasulullah iaitu Abu Hurairah

Muka surat 4-perenggan 3.

"syahadah suku kaum Ahli Sunnah Wal Jamaah ialah seorang misteri".

e) Menyatakan sahabat Nabi seperti Umar dan Abu Bakar sebagai munafik.

Muka surat 12-perenggan 1
"Mengikut Allah dan Rasulnya, syahadah Abu Hurairah sebenarnya adalah syahadah orang-orang munafik.

Beginilah maksud ayatnya:

Maksudnya: Diantara orang-orang Arab yang disekeliling mu itu ada orang-orang munafik, dan juga diantara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu (Muhammad) tidakmengetahui mereka. Nanti mereka akan kami seksa dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.(Surah 9:101).

Disisi Rasulullah diberitahu oleh Allah yang dia dikeliling orang-orang munafik. Allah mengatakan bahawa Rasulullah sendiri tidak kenal siapakah orang munafik ini. Apakah ianya termaasuk Abu Hurairah, Abdul Rahman bin Auf, Muawiyah, Othman, Abu Bakar dsb.

f) Menolak selawat ke atas Nabi Muhammad s.a.w.

Muka surat 17 dan 18-perenggan 6.

Sebahagian ulama" merujuk surah 33:56 sebagai alasan untuk berselawat ke atas nabi.

Sesungguhnya Allah dan Malaikat-malaikatnya memberi sokongan (yusollu) ke atas nabi. Hai orang-orang yang beriman sokonglah (yusollu) ke atas nabi dan hormatilah sepertimana dia patut dihormati"

Ayat ini sedikitpun tidak ada kena mengena dengan selawat ataupun syahadah. Paling jauh sekali. Surah 33:56 menyeru kita supaya bersama nabi dalam perjuangannya. Para ulama" tidak peka bahawa 13 ayat terdahulu dari ini, pada surah 33:43 Allah telah berfirman dengan menggunakan kalimah yang sama (Yusalli) bukan sahaja untuk nabi bahkan untuk semua umat Islam.

g) Menolak sumber hukum seperti Hadis, Ijma" dan Qias serta pandangan Ulama".

Muka surat 31-perenggan 2.

"SILA PERHATIKAN BAHAWA WARKAH INI TIDAK ADA SEBARANG TAFSIRAN, IJTIHAD, IJMAK, QIAS, JUMHUR, PERSEPAKATAN, MUZAKARAH dsb.

Yang kita lakukan cuma menunjuk ayat-ayat Quran. Itu sahaja. Kami seru supaya selain dari terjemahannya, ayat-ayat ini dibaca dan dikaji dalam bahasa Arabnya.

Allah berfirman,

Tidakkah mereka , memerhatikan al-Quran? Sekiranya al-Quran itu datangnya selain dari sisi Allah nescaya mereka perolehi didalmnya perselisihan yang banyak". (surah 4:82)

Hampir keseluruhan kandungan buku ini tidak mempunyai hkum yang lain kerana mereka menganggap hanya Quran sahaja sebagai hujah dan sumber hukum.

h) Mentakwil ayat al-Quran dengan pandangan lain.

Muka surat 6- perenggan 2

Di dalam al-Quran Allah berfirman:

Maksudnya: Dan ( Allah) yang menyatukan hati mereka (sahabat). Walaupun kamu belanjakan semua kekayaan yang berada di bumi nescaya kamu tidak dapat menyatukan hati mereka (para sahabat) akan tetapi Allah telah menyatukan hati mereka. Sesunggunya di amaha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya Nabi cukuplah Allah dan orang-orang mukmin (para sahabat) yang mengikutimu. ( Surah 8: 63-64)

Jadi para sahabat ialah orang mukmin yang jati. Mereka begitu akrab sesama sendiri. Allah berkata kalau Nabi belanjakan semua wang di atas muka bumi pun, nabi tidak terdaya untuk menyatukan hati para sahabat. Tetapi Allah telah menyatukan hati para sahabat dan menyemai kasih sayang diantara mereka.

Tetapi mengikut cerita karut Abu Hurairah pula dia ditumbuk dan dipijak kepalanya oleh Saidina Umar, bukan kerana mencuri atau membelot wang (cerita ini adalah dalam bab lain) tetapi kerana membawa syahadah, iaitu tunjang akidah suku kaum Ahli Sunnah Wal Jamaah.

 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Ajaran Haji Zulkifli Ismail

Tarikh Keputusan: 
21 Sep, 1998
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Laporan ini dikemukakan kepada Ahli Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (FATWA) Negeri Selangor untuk mendapatkan pertimbangan mengenai ajaran yang dibawa oleh Zulkifli Haji Ismail.
 
Keputusan: 
 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (FATWA) telah membincangkan perkara di atas dengan penuh teliti mengikut hukum yang mukatabar didalam Islam dan keputusannya adalah seperti berikut:

'Jawatankuasa Fatwa kali 5/98 memutuskan agar kajian yang lebih mendalam dilakukan keatas ajaran ini dengan menumpukan kepada persoalan-persoalan berikut:

i- Penyelewengan dari sudut akidah
ii- Kesalahan yang jelas dari sudut ibadat dan syariat

Jawatankuasa juga mengesyorkan agar guru ajaran ini dipanggil secara resmi dalam sesi soal jawab, bagi mendapatkan penjelasan berkaitan ajaran beliau.

Keterangan/Hujah: 
LATAR BELAKANG
 1. Nama beliau ialah Zulkifli b. Ismail, menetap buat kali terakhir di alamat Batu 13, Jalan Puchong (berhadapan dengan Petronas), rumah kayu dua tingkat bercat putih. Telah berkahwin dan mempunyai empat orang anak. Isteri pertama beliau telah diceraikan dan tinggal di Kemaman, Terengganu.
   
 2. Tiada rekod yang didapati mengenai pendidikan beliau. Beliau tidak lancar membaca al-Quran dan pada kebiasaannya beliau meminta pengikut beliau yang lancar dan dan fasih membaca al-Quran. Semasa pengajian beliau tidak membuka apa-apa kitab kecuali al-Quran terjemahan dan kebanyakan kelas-kelas pengajian adalah berbentuk ceramah umum dengan mencampuradukkan pelbagai bidang ilmu yang terlintas di fikiran beliau.
   
 3. Jumlah Pengikut beliau dianggarkan antara 300-400 orang. Sejak ajaran ini di kesan pengikutnya terdiri daripada pegawai-pegawai dari Syarikat Celcom. Ajaran ini telah mengambil 20-30 orang penagih dadah untuk menjadi pengikut setia, ditempatkan di Markaz tersebut dengan dibiayai sepenuhnya oleh kakitangan Celcom. Walaubagaimanapun terdapat juga seramai 15-20 pelajar Universiti Islam Antarabangsa(UIA) dan beberapa orang pelajar Universiti Putra Malaysia(UPM) telah terlibat dengan ajaran ini.
   
 4. Ajaran ini telah berpindah-pindah tempat apabila mengetahui kegiatan mereka telah dapat dikesan oleh pihak berkuasa iaitu bermula dari Negeri Sembilan, Melaka, Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Ampang, Cheras dan pada akhir tahun 1996 kumpulan ini telah mendirikan sebuah bangunan surau kayu dua tingkat yang masih di dalam pembinaan bertempat di Desa Pengasih, Bukit Cerakah, Mukim Ijok, Kuala Selangor.

  CIRI-CIRI AJARAN


 Akidah

a) Guru ajaran ini menyatakan bahawa al-Quran yang ada sekarang adalah hiasan sahaja adapun al-Quran yang sebenar adalah di dalam diri kita.

b) Mengadakan upacara pertapaan sekurang-kurangnya tiga hari. Pertapaan ini dipanggil Uzlah, pertapaan ini adalah disebabkan melanggar pantang larang ajaran. Setiap pengikut yang sedang dalam pertapaan boleh pulang ke rumah tetapi tidak boleh masuk rumah. Di antara tempat pertapaan ini ialah di Puncak Kasih (Kuala Selangor), Gunung Jerai (Kedah), Linggi (Negeri Sembilan) dan Jenagor, Kuala Brang (Terengganu).

c) Mengadakan zikir di sekeliling sebuah makam bernama Mohamed Syarif Al-Baghdi di Jenagor, Kuala Brang, Terengganu. Makam ini juga digelar dengan nama makam Tok Ayah.

d) Ajaran ini mewajibkan kepada pengikut yang baru dengan mengadakan bai"ah, upacara bai"ah ini hendaklah disaksikan oleh dua orang pengikut lain yang telah melakukan bai"ah.

e) Setiap pengikut ajaran ini diwajibkan membuat ikrar dengan mengorbankan harta benda kepada pentadbiran ajaran ini. Sehubungan itu terdapat pengikut ajaran ini menghabiskan pendapatannya untuk diberikan kepada ajaran tersebut.

f) Pengikut ajaran ini tidak dibenarkan mengawinkan anak mereka dengan orang luar sebaliknya perkahwinan hendaklah dikalangan anak-anak ahli sahaja.

Fekah

a) Kebanyakan pengikut ajaran ini tidak mendirikan sembahyang jumaat dan apabila ditanya mereka memberikan pelbagai alasan.

b) Melakukan Takbir dan Tahmid sejak awal Ramadhan hinggalah Hari Raya, Takbir ini diadakan beramai-ramai.

c) Ajaran ini juga adalah menetapkam Maqom seseorang pengikut jesteru itu sof-sof di dalam sembahyang mempunyai tempat orang-orang tertentu. Sekiranya seseorang itu tiada maka tempat itu akan di kosongkan, ini adalah disebabkan makmum di barisan belakang belum sampai maqom dan tidak layak memenuhi sof yang kosong di hadapan.

d) Ajaran ini menegaskan bahawa isteri-isteri yang tidak mahu mengikuti ajaran ini hendaklah diceraikan. Adalah didapati bahawa layanan yang diberikan kepada isteri pengikut ajaran ini amat bertentangan dengan hak-hak seseorang isteri.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Akad Nikah Wali Mujbir Yang Menganut Ajaran Sesat

Tarikh Keputusan: 
1 Jun, 1998
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' ( Fatwa ) Negeri Selangor telah diminta untuk mengeluarkan fatwa mengenai adakah sah akad nikah yang diwalikan oleh Wali Mujbir yang terlibat dengan ajaran yang telah difatwakan sebagai ajaran sesat.
Keputusan: 

Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' ( Fatwa ) Negeri Selangor telah membincangkan perkara di atas dengan teliti dan mengikut hukum yang mu"tabar dalam Islam. Keputusannya adalah seperti berikut :

' Jawatankuasa Fatwa yang bersidang kali ke 4/98 memutuskan hukum akad nikah samasa wali Mujbir atau tidak yang jelas (pasti) menganut ajaran sesat yang telah difatwakan oleh pihak berwajib adalah tidak sah. Walaubagaimanapun sekiranya ia bertaubat dan mengucap dua kalimah syahadat semula, akad nikahnya adalah sah '.

 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Ilmu Hakikat Ajaran Hassan Bin Jonit

Tarikh Keputusan: 
17 Apr, 1998
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Bahagian Penyelidikan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) telah mengemukakan kertas cadangan kepada Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' ( Fatwa ) Negeri Selangor berkenaan dengan Ajaran Ilmu Hakikat pimpinan Hassan bin Jonit dan meminta pihak Jawatankuasa membuat keputusan yang sewajarnya mengenai ajaran ini.
Keputusan: 
 
Ahli Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor dalam persidangannya yang bertarikh 12 Februari 1998 telah membincangkan perkara di atas dan keputusannya adalah seperti berikut :

' Bahawasanya Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor telah memutuskan Ilmu Hakikat Hassan bin Jonit adalah bertentangan dan menyeleweng daripada akidah Islam. Segala bentuk buku dan risalah terbitannya adalah haram dan boleh membawa kesesatan. Umat Islam yang menganuti ajaran ini hendaklah bertaubat dan kembali ke ajaran Islam yang sebenar '.

Keterangan/Hujah: 

Biodata guru

Hassan bin Jonit dilahirkan di Melaka, bekerja sebagai penjual sayur dan menetap di alamat No. 14, Jalan 6/5, Taman Tasik Tambahan, 68000 Ampang, Selangor. Beliau telah berkahwin sebanyak tiga kali, dua orang isteri telah diceraikan kerana beliau mendakwa isterinya tidak mahu mengikut ajarannya. Isteri ketiga sekarang bernama Jariah bt. Hasan dan mempunyai 4 orang anak. Pendidikan awal beliau ialah Sek. Agama, Pontian Kecil, Johor sehingga darjah 3, Sekolah Melayu Melaka sehingga darjah 3.

Lokasi dan pengikut

Ajaran ini berpusat di Batu 450, No. 20, Kampung Melayu, Jalan Kilang Papan, Kampung Batu Arang, 48050 Rawang Selangor. Markaz ini digunakan untuk sembahyang dan tempat pengajian. Dari maklumat yang diterima, pengikut beliau dianggarkan seramai 100-150 orang di seluruh Negeri Selangor. Kebanyakkan pengikutnya tidak mempunyai asas pengajian agama yang kukuh.

3. CIRI-CIRI AJARAN

DARI SEGI AKIDAH

3.1 Bertemu dengan Allah
Beliau mendakwa bertemu dengan Allah melalui Ilmu Hakikat. Ini dijelaskan oleh Imam Masjid Jamek Kampung Batu Arang iaitu Mohd Zainuddin.

3.2 Bertemu Nabi Muhammad
Beliau juga mendakwa bertemu dengan Nabi Muhammad ketika mengangkat nafas atau dengan istilah (Tanaffus). Setiap kali bertemu dengan Nabi Muhammad beliau akan mencatatkan tarikh pertemuan tersebut.

3.3 Boleh ta"bir mimpi
Pada kebiasaannya apabila mereka mengadakan pengajian di markaz, mana-mana pengikut yang tidak dapat pulang akan bermalam di markaz. Pada waktu pagi selepas solat subuh mereka akan maemperkatakan tentang mimpi masing-masing kepada Hassan untuk ditafsirkan.

3.4 Dahi hitam tanda bela jin
Kebiasaannya seseorang yang rajins embahyang dapat dilihat dengan jelas dahinya akan menjadi hitam disebabkan lama bersujud. Namun mengikut Hasan, orang yang mempunyai tanda tersebut adalah orang yang ada membela jin.

3.5 Solat pejam mata
Ajaran ini menjelaskan bahawa solat hendaklah menutup mata samaada solat fardhu atau sunat. Beliau mendakwa adalah menjadi kesalahan terhadap Allah s.w.t apabila menunaikan solat dengan mata terbuka. Sesiapa yang menunaikan solat dalam keadaan mata terbuka sekiranya menjadi imam nampak seperti khinzir.

3.6 Menolak Hari Akhirat
Beliau berpendapat bahawa kebenaran Hari Akhirat yang dijelaskan di dalam al-Quran adalah tidak benar. Oleh itu, beliau meminta semua pengikutnya menolak adanya Hari Akhirat.

DARI SUDUT ILMU FEKAH

3.7 Mandi wajib dengan celup jari
Mengikut Ilmu Hakikat, tidak perlu melakukan kaifiat mandi wajib sepertimana yang dijelaskan oleh ulama Fekah. Cukup dengan mencelupkan jari kita di dalam air beserta niat.

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
24 Sep, 1998
Nombor Rujukan: 
JAI.Sel. 8072/7 : PU. Sel. AGM/0007. Jld. 2
Akta/Enakmen: 
ENAKMEN PENTADBIRAN PERUNDANGAN ISLAM 1989

Ajaran Tijah @ Khatijah Bt Ali

Tarikh Keputusan: 
7 Feb, 1998
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor telah menerima laporan mengenai Ajaran Tijah @ Khatijah bt Ali yang didapati bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad s.a.w. Oleh itu, pihak Jawatankuasa telah diminta untuk memberi respon dan membuat keputusan yang sewajarnya mengenai ajaran ini.
Keputusan: 
 
Ahli Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor dalam persidangannya yang bertarikh 12 Februari 1998 telah membincangkan perkara di atas dan keputusannya adalah seperti berikut :

' Bahawasanya, Ajaran Tijah @ Khatijah bt. Ali adalah bertentangan dan menyeleweng daripada akidah umat Islam. Umat Islam yang mengikuti ajaran ini hendaklah bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam yang sebenar '

Keterangan/Hujah: 
 
Nama beliau ialah Tijah @ Khatijah bt Ali, berumur 53 tahun dan berasal dari Besut, Terengganu. Kini beliau tinggal di Lot 231, Jlan Jurutera, Batu 13 1/2, Puchong yang juga menjadi pusat kegiatan ajaran ini. Beliau mendapat pendidikan di Sekolah Thanawiah Lil Banat, Pasir Puteh, Kelantan. Tarikat yang dibawa oleh beliau ialah Tarikat Naksabandiyah Mahyudin Ibnu Arabi dan beliau mengambil ijazah dari Haji Ibrahim Patani. Beliau mendalami ilmu Tasawuf daripada guru pondok berikut :

1. Hj. Ibrahim Pattani (Kelantan)
2. Hj. Suaibun Ahmad (Terengganu)
3. Hj. Osman (Yala, Thailand)

3. ISI AJARAN

3.1 Huraian mengenai fahaman Wahdatul Wujud

Puan Khadijah menjelaskan bahawa jika kita merasakan kita ini wujud hukumnya syirik, kerana satu sahaja yang wujud yakni Allah. Makhluk hanyalah merupakan bayangan kewujudan Allah. Setiap objek yang dilihat oleh beliau dan pengikutnya adalah Allah. Ini adalah kesimpulan dan pengakuan beliau sendiri dalam perjumpaannya dengan pegawai-pegawai di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan pada 24 Ogos 1988 di bilik gerakan Ibu Pejabat Agama Islam Wilayah Persekutuan, Bangunan Sulaiman, Jalan Damansara, 50676 Kuala Lumpur.

Fahaman ini adalah bertentangan dengan fahaman Wahdatul Wujud yang dibawa oleh Ibnu Arabi. Kesimpulan yang dibuat oleh Ibnu Arabi ialah, setiap yang wujud mempunyai dua aspek iaitu aspek luar bersifat kemakhlukan dan aspek dalaman bersifat ketuhanan.

3.2 Martabat Tujuh

Puan Khatijah juga mengajar Martabat Tujuh kepada muridnya dengan menghuraikan perkara tersebut satu persatu. Namun begitu, dalam kitab as-Sumulu as-Samiyah ulasan Syiekh Muhamad Katib mengenai Martabat Tujuh menyatakan adalah sesat orang yang berpegang dengan ilmu Martabat Tujuh.

3.3 Pembahagian Tauhid

Menurut kumpulan ini, ilmu Tauhid terbahagi kepada 4 bahagian :
i. Tauhid Uluhiyah
ii. Tauhid Rububiah
iii. Tauhid Ilahiah
iv. Tauhid Ubudiah
Puan Khadijah tidak menjelaskan satu persatu mengenai pengertian kempat-empat bahagian Tauhid di atas.

3.4 Asal Kejadian Insan.

Mereka berusaha mengenal diri, bagi tujuan mengenal Allah berdasarkan hadis
Yang bermaksud " sesiapa yang mengenal dirinya maka kenal ia akan Tuhannya". Namun, menurut Dr. Fatah Harun Ibrahim, ungkapan di tas bukan hadis, ia hanyalah ungkapan yang dilafazkan oleh seorang tokoh tasawuf. Mendakwa ungkapan di atas sebagai hadis adalah salah dan merupakan satu pembohongan terhadap Rasulullah s.a.w.

3.5 Nur Muhamad

Hakikat insan menurut Puan Khatijah dpat dikonklusikan sebagai Nur Muhammad. Nur Muhammad berasal dari Nur Allah. Sebab itulah Muhammad disebut sebagai bapa segala roh dan Adam bapa segala manusia, berdasarkan hadis yang berbunyi :

Maksudnya : Aku adalah bapa segala Roh dan Adam adalah bapa segala manusia (tubuh).

Hadis ini dipetik dari kitab Durun Nafis muka surat dua puluh dua. (baris keempat dari bawah).

Dimasa yang lain pula, Puan Khadijah Ali pula menjelaskan begini, tubuh kita dadalah Mmuhammad, Rohani kita namanya Ahmad. Dia akhirat nanti Ahamad berada diluar dan Muhammad didalam. Inilah yang dimaksudkan bagkit dengan Roh dan Tubuh di akhirat nanti.

Muhammad Rasulullah sudah mati, tubuh kita ganti Rasulullah. Muhammad Rasulullah menghimpun dan menyempurnakan syariat segala rasul dan nabi-nabi, kemudian memukulnya, kita adalah ganti Muhammad, maka kita juga menanggung tugas Muhammad.

3.6 Mengeluarkan Fatwa dan ajaran lain.

a. Puan Khatijah juga mengatakan kepada pengikut-pengikutnya bahawa sesiapa yang menangis di dalam sembahyang hukumnya adalah syirik, kerana ia masih mengakui bahawa dirinya wujud. Menurut ajaran beliau, ketika kita sembahyang, insan tidak lagi wujud yang yang sembahyang ialah Ahmad. Cara sembahyang juga diajarkan kepada muridnya, iaitu apabila kita mengangkat Takbiratul Ihram, kita hendaklah menarik nafas dari pusat ke atas, kemudian Munajad dan Tabdal, barulah sempurna sembahyang kita.

4. TINDAKAN

Beliau pernah didakwa oleh JAWI kerana kesalahan mengajar tanpa tauliah pada tahun 1980. Bahagian Penguatkuasa juga pernah membuat siasatan terhadap beliau dengan meninjau lokasi dan bilangan ceramah yang diadakan. Ajaran beliau telah difatwakan menyeleweng oleh JAWI pada 6 Julai 1989.

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
24 Sep, 1998
Nombor Rujukan: 
JAI.Sel. 8070/9: PU. Sel. AGM/0007. Jld. 2.
Akta/Enakmen: 
ENAKMEN PENTADBIRAN PERUNDANGAN ISLAM 1989

Ajaran Sulaiman (Bahtera Nabi Noh)

Tarikh Keputusan: 
12 Feb, 1998
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor telah menerima laporan mengenai Ajaran Sulaiman Bahtera Nabi Noh yang didapati meragukan umat Islam. Oleh itu, pihak Jawatankuasa telah diminta untuk memberi respon dan membuat keputusan yang sewajarnya mengenai ajaran ini.
Keputusan: 
 
Ahli Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor dalam persidangannya yang bertarikh 12 Februari 1998 telah membincangkan perkara di atas dan keputusannya adalah seperti berikut :

'Ajaran Sulaiman ( Bakhtera Nabi Noh ) adalah bertentangan dan menyeleweng dari akidah Islam. Umat Islam yang menganuti ajaran ini hendaklah bertaubat dan kembali ke ajaran Islam yang sebenar'.

Keterangan/Hujah: 
 
1 Kumpulan ini telah di asaskan oleh Sulaiman bin Mohd Said pada tahun 1989 dengan nama Syarikat Shah W.T.C Enterprise Sdn. Bhd dengan modal RM 2.5 juta beralamat di Lot 3734, Jalan Jambu, Meru Barat, 42200 Kapar, Klang, Selangor. Tujuan awal penubuhannya ialah untuk menubuhkan satu syarikat bagi membangunkan ekonomi Islam sedunia yang didakwa akan mengembangkan perniagaannya di dalam dan luar negeri meliputi Timur Tengah, Indonesia, India dan Thailand.
 
2 Bentuk perniagaan yang dikendalikan ialah membuat barang kraftangan dari bahan-bahan terbuang seperti tempurung kelapa, tunggul-tunggul kayu, membuat bantal dan minyak wangi. Namun begitu, sehingga kini barangan tersebut belum lagi diedar hanya sebagai contoh sahaja untuk dipamerkan. Terdapat 3 buah bangunan dalam pengeluaran barang tersebut iaitu di :

(i) Rantau Panjang, Klang - Bengkel peralatan
(ii) Teluk Kapas, Pelabuhan Klang - Bengkel Kraftangan
(iii) Jalan Jambu, Meru, Klang - Bengkel Kraftangan

Namun, dua daripada tiga bengkel tersebut telah ditutup dan yang tinggal hanya di Jalan Jambu, Meru, Klang sahaja. Ini berlaku kerana tuan tanah tidak yakin dengan bentuk perniagaan tersebut.

 
3 Sulaiman pada awalnya mempunyai isteri bernama Wasitah dan dikurniakan dua orang anak. Kemudian, Wasitah diceraikan kerana beliau ingin berkahwin dengan kakaknya Hawa. Oleh kerana Sulaiman telah meninggal dunia pada Januari 1995, kumpulan ini telah diambil alih oleh isterinya, Hawa bt. Hasan, seorang guru sekolah rendah. Kumpulan ini telah membina sebuah bangunan berbentuk kapal yang mempunyai 52 bilik bagi tujuan menyelamatkan diri bila banjir besar berlaku di Daerah Klang.

ISI AJARAN

Sulaiman (allahyarham) sebenarnya tidak ada asas pengajian agama secara formal dan beliau tidak tahu membaca al-Quran. Beliau menggunakan khadam (jin) yang diberi nama Mr. Programmer yang membantunya dalam setiap tindakan. Setelah beliau meninggal dunia, Mr. Programmer ini telah diambil alih oleh isterinya Hawa bt. Hasan untuk berkhidmat dengannya. Sulaiman juga pernah belajar dengan guru ajaran sesat dari Pasir Mas, Kelantan yang dipanggil Syed Ahmad/ Syeikh Ahmad.

Diantara butir-butir ajaran Sulaiman ialah :

1) Beliau telah menggunakan terjemahan al-Quran karangan A. Hassan sebagai rujukan. Beliau mendakwa karangan A. Hassan (Bandung) itu sahaja yang menepati kehendak Islam dan diakui oleh Nabi Ibrahim. Beliau juga mendakwa dirinya sebagai Nabi Isa.

2) Mendapat ajaran terus dari Allah. Beliau juga mendakwa semua ulama di Malaysia tidak betul dan hanya kumpulannya sahaja yang mengamalkan ajaran Islam yang betul dan benar.

3) Akan diadakan pertemuan empat kaun umat ahli Muhammad iaitu

(i) Nabi Ibrahim (orang Arab)
(ii) Nabi Nuh (orang Melayu)
(iii) Ali Imran (Orang Inggeris dan Jerman)
(iv) Nabi Musa (orang Israel)

4) Cara sembahyang umat Islam di Malaysia adalah salah, hanya cara yang dialamkan oleh kumpulan ini sahaja yang betul

5) Mengarahkan ahli kumpulan boleh sembahyang jama" ketika membuat kerja-kerja bangunan di Rantau Panjang dan Teluk Kapas. Sembahyang zohor dan asar boleh dijama"kan kerana segala kerja itu adalah urusan Allah. Dalam bulan puasa, kumpulan ini telah membuat dodol dan ahlinya boleh sembahyang jama" kerana mengacau dodol adalah urusan Allah.

6) Setelah Sulaiman meninggal dunia, jawatan ketua kumpulan ini secara automatik diambil alih oleh isterinya Hawa Hasan sehingga sekarang. Mereka mendakwa segala urusan projek yang dijalankan adalah projek Allah. Mereka juga mendakwa mendapat petunjuk di langit dan mimpi-mimpi melalui ahli-ahli bahawa kumpulan ini sahaja yang mengamalkan ajaran Islam yang sebenarnya.

7) Kumpulan ini juga mengamalkan beberapa zikir seperti :

i. Lafaz sebelum menunaikan solat (ketika berdiri tegak) :

"Demi Engkau Tuhan kami, Ya Allah, izinkan aku melaksanakan persembahan perintah sembahyang fardhu...kerana menyembahmu, serta tunduk sujud, berserah menyerah diri kepadamu, dengan maksud berlafazan kami, dan mencontohi sunnah Rasulullah s.a.w.

ii. Selepas sembahyang diucapkan pula terima kasih, kemudian beristighfar
memohon keampunan atas kesilapan diri.

iii. Doa dan zikir adalah persembahan. Sebelum persembahan mesti ada pembukaan, iaitu dengan membaca al-Quran surah al-Imran ayat 18.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Syndicate content