Akidah

Hukum Mempelajari Ilmu Qadam

ISU:

Bolehkah manusia biasa seperti saya mempelajari Ilmu Qadam. Apakah hukumnya? Sesetengah ustaz yang saya kenal mengatakan boleh dan ada yang mengatakan sebaliknya.
 
PENJELASAN:

Doa Terhadap Ibubapa Bukan Muslim

ISU:

Saya adalah seorang muallaf dan saya musykil dengan ungkapan doa kepada org tua kita yang berbunyi “Ya Allah ampunilah kedua orang tua ku dan kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihani ku sejak kecil”. Apakah doa ini boleh didoakan oleh saya terhadap ibubapa saya yang bukan muslim?
 
PENJELASAN:

Hukum Menyebut “Rest In Peace – RIP” Kepada Bukan Islam Meninggal Dunia

ISU:
 
Apakah hukum untuk orang Islam menyebut “Rest In Peace – RIP” pada ketika mendengar seorang yang bukan Islam meninggal dunia? Adakah ia bergantung pada niat? Bagaimana jika ucapan itu hanya sebagai penghormatan sesama manusia?
 
PENJELASAN:
 

Penerbitan Buku "Hadis Satu Penilaian Semula"

Tarikh Keputusan: 
1 Jul, 1986
Keputusan: 
 
 
UNDANG - UNDANG MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 1966
(Enakmen Bil .2 Tahun 1966)
PEMBERITAHUAN DIBAWAH SEKSYEN 15.
 
Pada menjalankan kuasa –kuasa yang diberi oleh seksyen 15 Undang-Undang Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1966, Majlis mengisytiharkan perkara-perkara yang diperihalkan dalam jadual sebagai penerbitan yang ditegah kerana mempunyai perkara-perkara yang bertentangan dengan Hukum Syarak atau ajaran Ugama Islam atau mana-mana fatwa yang diluluskan oleh Undang-Undang.
 
JADUAL
 
 
 
Tajuk Penerbit
 
Pengarang
 
Penerbit
 
Bahasa
 
Hadis Satu Penilaian Semula
 
Kassim Ahmad
 
Media Intelek Sdn. Bhd. Wisma FAM, Peti Surat 6640, 47308 Petaling Jaya, Selangor
 
Melayu
 
 
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
31 Jul, 1986
Nombor Rujukan: 
(D(Sulit) 231/30.)
Akta/Enakmen: 
Jil.39(16) No.283

Fatwa Tentang Kumpulan Anti Hadis

Tarikh Keputusan: 
5 Aug, 1995
Keputusan: 
 
Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh seksyen 36 dan seksyen 39 Enakmen Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, menerusi Jamaah Ulama’  yang bersidang pada 02 Rejab 1416H bersamaan 25 November 1995 dan atas titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan membuat Fatwa yang  berikut:
 
A.         Bahawa-
           
 1. Buku yang bertajuk “ Hadith Satu Penilaian Semula “ dan “ Hadith Jawapan Kepada Pengkritik” yang ditulis oleh Kasim Ahmad dan isi kandungannya;
 1. Buku yang bertajuk “ Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu- Hadith di dalam Al-Quran” yang ditulis oleh Idris Abdul Rahman dan isi kandungannya;
 1. Buku yang bertajuk “ Bacaan”  yang ditulis oleh Othman Ali dan isi kandungannya;
 1. Buku yang bertajuk “The Computer Speaks- God’s Message To The Wold ” yang ditulis oleh Dr. Rashad Khalifa dan isi kandungannya;
 1. Risalah “Iqra’ “ terbitan Jemaah Al-Quran Malaysia dan isi kandungannya; dan
 1. Apa-apa terjemahan buku atau risalah yang disebut dalam butiran (i) hingga (v) dan isi kandungannya dalam mana-mana bahasa.

  Adalah mengandungi ajaran, pegangan dan fahaman yang bertentangan dengan aqidah dan Syariah Islamiah serta mengelirukan masyarakat Islam dan membawa kepada murtad, oleh itu adalah diharamkan.

 
B.         Bahawa mana-mana orang atau kumpulan orang yang berpegang kepada ajaran, pegangan atau fahaman yang terkandung di dalam buku atau risalah, isi kandungannya dan terjemahannya, yang disebut dalam subperenggan (A) adalah sesat kerana ia bertentangan dengan akidah, syariah dan akhlak Islam.
 
C.         Bahawa pengharaman ini meliputi –
 
(i).        Apa-apa variasi, versi, bentuk atau cabang mana-mana ajaran, pegangan atau fahaman yang terkandung di dalam buku atau risalah, isi kandungannya dan terjemahannya, yang disebut dalam subperenggan (A) dan termasuklah apa-apa pegangan, ideologi, falsafah, atau apa-apa kumpulan atau sistem amalan atau penunaian yang merangkumi kesemua tujuannya atau salah satu daripada tujuannya iaitu pencapaian pengajaran kebatinan, perlindungan kebatinan atau kewujudan kebatinan iaitu suatu pegangan, ideologi,  falsafah atau kumpulan atau sistem amalan atau penunaian yang tidak diakui dan bertentangan dengan syariat Islam dan pegangan oleh Ahli Sunnah Wal Jamaah;
 
(ii).       Apa-apa bahan publisiti termasuk mana-mana terbitan, ertinya apa-apa bahan termasuklah suatu gambar, gambarfoto, logo, poster, rajah, surat edaran, galanser filem, iklan di akhbar dan apa-apa bentuk iklan lain yang bertujuan memberi publisi kepada terbitan tersebut yang berkaitan dengan ajaran, pegangan atau fahaman yang terkandung di dalam buku atau risalah, isi kandungannya dan terjemahannya, yang disebut dalam subperenggan (A) ; dan
 
(iii).      Apa-apa terbitan, ertinya apa-apa buku, majalah pamplet, risalah atau apa-apa bahan bacaan lain, sama ada dicetak, ditaip, ditulis tangan atau dikeluarkan dengan apa-apa cara lain dan apa-apa bentuk keluaran ulangannya, dan termasuklah apa-apa filem iaitu wayang gambar, pita rakaman atau rekod walau bagaimanapun ia dibuat, daripada suatu imej, berdasarkan penglihatan, yang merupakan rekod yang mampu digunakan sebagai suatu alat yang menayangkan rangkaian itu sebagai gambar bergerak; rakaman audio iaitu apa-apa bahan termasuk piring hitam, fotografi, pita rakaman, cakera laser dan cakera padat yang dirakamkan rakaman suara manusia untuk dibaca, dilihat atau didengar yang berkaitan dengan ajaran, pegangan atau fahaman yang terkandung di dalam buku atau risalah, isi kandungannya dan terjemahannya, yang disebut dalam subperenggan (A).
 
Oleh itu orang Islam adalah dilarang mengamal ajaran, pegangan dan fahaman yang terkandung di dalam buku atau risalah, isi kandungannya dan terjemahannya, yang disebut dalam subperenggan (A), menjadi ahli, mengetuai, memimpin, memberi ceramah, mengadakan kelas pendidikan dan pembelajaran dan aktiviti lain yang bertujuan menghidupkan dan mengembangkan ajaran, pegangan atau fahaman yang terkandung di dalam buku atau risalah, isi kandungannya dan terjemahannya, yang sebut dalam subperenggan (A).
 
Orang Islam adalah juga dilarang memiliki, menyimpan, mencetak, menjual termasuk mengedarkan filem, rakaman audio, pamphlet, buku, majalah atau apa-apa terbitan, risalah dan apa-apa dokumen; menggunakan apa-apa bentuk lambang, rajah atau tanda yang boleh mengaitkan kepada ajaran, pegangan atau fahaman di dalam buku atau risalah, isi kandungannya dan terjemahannya, yang disebut dalam subperenggan (A) kepada mana-mana harta alih atau tak alih, dan semua pihak dilarang daripada memberi apa jua kemudahan dan bantuan.
 
            
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
6 Jun, 1996
Nombor Rujukan: 
: (MUI. D231/707/ (39);
Akta/Enakmen: 
Jil 49. No. 404 .( P.U. Kn. 1/G.)

Fatwa Tentang Ajaran Awang Teh Bin Kamal ( Pak Teh Selamat )

Tarikh Keputusan: 
1 Feb, 1996
Keputusan: 
 
Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh seksyen 36 dan seksyen 39 Enekmen Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, menerusi Jamaah Ulama’  yang bersidang pada 08 Rabiulawal 1415H bersamaan 05 Ogos 1995 dan atas titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan membuat Fatwa yang  berikut:
 
(1).       Ajaran Awang Teh Selamat bin Kamal atau dikenali dengan nama Pak Teh
Selamat sebagaimana butir- butir berikut :
 
 1. Ayat Al-Quran dibuat sendiri oleh orang, bukan datangnya dari Allah;
 1. Sebenar-benarnya haji ialah taat kepada Islam. Pergi ke Mekah itu jadi Tok Haji tipu kerana hendak bermegah-megah dengan wang ringgit semata-mata;
 1. Puasa bulan ramadhan ialah fikir, tak payah berlapar, bahkan haram berlapar dan kalau puasa berlapar bererti engkar;
 1. Zakat ialah bersyarah , yakni beritahu kepada orang, bukan dengan cara mengeluarkan padi beras dan pitis emas (wang ringgit);
 1. Sembahyang tunduk bangun itu haram, kerana sembahyang kepada makhluk dan menduakan  “ Alllah, Muhammad”;
 1. Awang Teh Bin Kamal iaitu guru ajaran itu mengaku dia adalah Rasulullah;                       Adalah sesat serta menyesatkan kerana berlawanan dengan ajaran Islam.
 
(2).       Mana-mana orang atau kumpulan yang mengambil atau menyebar atau  melakukan upacara-upacara yang sama dengan ajaran yang di bawa oleh AwangTeh Bin Kamal ( Pak Teh Selamat ) sebagai sesat serta menyesatkan.
 
(3).       Umat Islam hendaklah mengelakkan diri dari menganuti , menyebar atau beramal dengannya.
 
 
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
6 Jun, 1996
Nombor Rujukan: 
: (MUI. D231/707/ (39);
Akta/Enakmen: 
Jil 49. No. 405 .( P.U. Kn. 1/G.)

Dakwaan Nabi Isa Qadim

 
 
ISU:
 

Fatwa Mengenai Puja Pantai “ Di Pantai Cinta Berahi”

Tarikh Keputusan: 
29 Oct, 1960
Keputusan: 
Rang Persiaran “ Fatwa Jawatankuasa Ulama’ “ Dalam Warta Kerajaan Undang-Undang Majlis Ugama Islam Dan Adat Istiadat Melayu  Dan Mahkamah Kadhi No 1 Tahun 1953
( Persiaran di bawah bab 42  (4)  daripada undang-undang nombor 53 / 1)
 
Bahawa mengikut bab 43 (3)  daripada Undang-Undang Majlis Agama Islam Dan Istiadat Melayu dan Mahkamah-Mahkamah Kadhi Nombor 1 tahun 1953 , Majlis Agama Islam Dan Istiadat Melayu Kelantan menetapkan supaya di siarkan Fatwa bagaimana di bawah ini:
 
Soalan:
Apakah hukumnya terhadap puja pantai “Di Pantai Cinta Berahi” bagaimana cara-cara dan istiadat-istiadat memuja itu ada terkandung di dalam Majalah Mestika keluaran bulan Jun,1960 dimuka 16-19?
 
Jawapan:
Istiadat puja pantai seperti yang dilakukan bagaimana diceritakan di dalam Majalah Mestika keluaran bulan Jun, 1960, itu hukumnya adalah haram dan perbuatan meminta perlindungan daripada hantu-hantu, puaka-puaka  jin atau sebagainya itu adalah perbuatan sesat yang mana dengan perbuatan yang seperti itu jin-jin, puaka   dan hantu syaitan itu menjadikan mereka bertambah-tambah sesat lagi, seperti Firman Tuhan di dalam Al-Quran ayat 6 surah Al-Jin, yang bererti “ sesunggunya ada lelaki daripada bangsa Manusia, mereka meminta perlindungan daripada lelaki bangsa Jin, maka dengan sebab perbuatan yang seperti itulah jin-jin itu menjadikan bertambah-tambah sesat”.
     
 
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
24 Nov, 1960
Nombor Rujukan: 
M.U.I. Bil .60/291
Akta/Enakmen: 
No. 239

Fatwa Mengenai Ajaran Salah Di Dalam "Kitab Kashful Asrar " Cetakan Yang Ke Dua Puluh

Tarikh Keputusan: 
2 Dec, 1971
Keputusan: 
 
Pada menjalankan Kuasa-kuasa yang diberikan oleh seksyen 15 dalam Enakmen Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 1966, maka Majlis dengan ini mengisytiharkan bahawa kitab  yang bernama “ Kashful Asrar ” terjemahan Al-shaikh Mohd. Salleh Bin Abdullah Mengkabui, Cetakan yang kedua puluh, dicetak dan di terbitkan oleh Al-Matba’at Ul Ahmadiah, 101 Jalan Sultan, Singapura. Dan yang sama dengannya itu adalah kitab yang mengandungi ajaran-ajaran dan perkara-perkara yang berlawanan dengan hukum syarak dan ajaran Ugama Islam, dan oleh itu adalah ditegahkan .
 
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
28 Sep, 1972
Nombor Rujukan: 
(SUK(KN) 335/50/111/(121)(M.U.I 176/70(7)
Akta/Enakmen: 
Kn.P.U.41

Istilah Malaikaini

ISU:
 
Terdapat satu ayat Al-Quran yang menyatakan sihir itu daripada "Malakaini". Ada yang menyatakan "malakaini" ini bermaksud 2 malaikat dan ada yang kata ianya bermaksud "Malikainee" bermaksud 2 raja (samada raja babylon atau raja jin). .
 
 
PENJELASAN:
 
Syndicate content